Adatkezelési tájékoztató

ügyféladat kezeléshez

I. Adatkezelő megnevezése 

Cégnév: PANNON-TERM 2001 Kft

Székhely: 9024.Győr. Kálvária u.23/b

Telephely: 9023.Győr. Mészáros Lőrinc utca 13

Cégjegyzékszám: 08-09-009366

Adószám: 12594849-2-08

Képviseli: Varga Csaba

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az ügyfél adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

•Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

•az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

•a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TVIII.

III. A kezelt adatokra vonatkozó információk

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt adatok körét és célját, időtartamát, jogalapját és a kezelés módját jelen tájékoztató

függeléke tartalmazza.

IV. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

IV.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a

feladataik ellátása érdekében. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat

mellékletében rögzített alvállalkozóinak továbbítja. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a

személyes adatait más – a mellékletben fel nem sorolt - Adatkezelőknek, állami szerveknek.

Így például, amennyiben

• az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön

személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

• a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó

iratok továbbítását kéri.

IV.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott

esetben papír alapú irattárában tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég

szolgáltatását nem veszi igénybe. Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy

a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan

megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést

Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért

hozzá.V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. Az Ön hozzáférési jogai

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes

adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan: (a) milyen személyes

adatait,

(b) milyen jogalapon,

(c) milyen adatkezelési cél miatt,

(d) milyen forrásból,

(e) mennyi ideig kezeli.

Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a

személyes adatait,

(a)az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(b)nem terjed ki az anonim adatokra;

(c)nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és

(d)magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön

további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő észszerű díjat számíthat fel a

kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat

Ön fog viselni.

2. Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére.

E joga

(a)nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és

(d)magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az

Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit

(ha vannak ilyenek).

Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a

címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

3.Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait,amennyiben

(a)az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és

(b)Ön a személyes adatai törlését kéri, és

(c)a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes

adatokat kezeli.Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

(a)az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és

(b)Ön a személyes adatai törlését kéri, és

(c)Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(d)nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

(a)az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges, és

(b)Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és

(c)az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön

tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

(a)Ön a személyes adatai törlését kéri, és

(b)az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy

(c)a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

(d)az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában

gyűjtik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit

(ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok

törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

4.Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt

ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és

Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak

kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön

ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

(a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és (c) Ön az

adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

(a) Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos

érdekei céljából, és

(b) Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi

kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja a személyes adatok

címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen

korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést

igényelne.

Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b) az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

5. Adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy

ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a

rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés

Címünk

Győr 9023
Mészáros L. u. 13.


Elérhetőségek

Email: info(@)pannonterm.hu                     
Telefon: 06-96-439-475
                06-30-698-0058